Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sztuki Masażu MENOS, zarejestrowana w Katowicach, NIP 634-234-22-50, REGON 240949592, adres 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 5 lok. 27

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu wykonania przez Akademię Sztuki Masażu MENOS usługi szkoleniowej oferowanej przez MENOS, a także wykonania ciążących na Akademii obowiązków edukacyjnych i prawnych, marketingu bezpośredniego dotyczącego innych oferowanych przez Akademię szkoleń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) Akademia Sztuki Masażu MENOS jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) oraz Wydziałowi Edukacji i Kuratorium Oświaty, w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usługi szkoleniowej. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Akademią Sztuki Masażu MENOS, a jej Podwykonawcami takimi jak firma księgowa i obsługa informatyczna, a w szczególnych wypadkach również wykładowcy. Ponadto Akademia jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4) Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej oraz w celu archiwalnym dokumentacji odbytych szkoleń będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych i Ministerstwa Edukacji.

5) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

6) Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Waszej osoby narusza przepisy RODO.

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność skutecznej realizacji usługi szkoleniowej i wydanie stosownych dokumentów po zakończonym szkoleniu. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazicie Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowicie jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji usługi szkoleniowej danych i nie wyrazicie zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować usługi, a tym samym Państwo nie będziecie mogli wziąć udziału w szkoleniu.