Dofinansowania UP

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają nabór na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach KFS na swoich stronach internetowych. Każdy PUP ma inny formularz wniosku oraz termin naboru. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Na co przeznaczyć środki z KFS

Środki KFS otrzymane z PUP pracodawca może przeznaczyć na kursy i szkolenia, KFS nie finansuje kosztów noclegu, dojazdu na szkolenie czy wyżywienia podczas dni szkolenia.

Jaka jest maksymalna kwota

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pierwsze kroki

Udaj się do swojego UP i wypełnij stosowny wniosek.

Przydatne mogą być informacje, że jesteśmy szkołą wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) nr 2.24/00276/2008,
do ewidencji prowadzonej przez wydział Edukacji w Katowicach nr 8/2008 jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
oraz do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) nr 23750.
Jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje o instytucji szkolącej – skontaktuj się z nami.